Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych kontrahentów i klientów

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Bumbul Pracownia Wnętrz Aneta Bumbul
ul. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 3/18, 71-505 Szczecin
adres e-mail: pracownia@bumbul.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
Realizacji oferty/ umowy/ zamówienia.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana przez Panią/Pana umowa.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 29 września 1994 r.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

  • umowy: na czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • zamówienia: 5 lat od sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ma Pana/Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:
Pobrane dobrowolnie.

Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy/ zamówienia.Pana/Pani dane:
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu